Проект  BG051PO001-5.2.03-0001-C0001

Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция

ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. Хасково

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ  И НЕОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ПЕРСОНАЛА ПО ПОЗИЦИИЯТА  ВЪЗПИТАТЕЛ ПО  ПРОЕКТ
Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция
ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. Хасково
 
Одобрен: Венета Красимирова Перчемлиева
 
Неодобрен: Мария Москова Минчева
 
 
Председател на комисия: 
                                                (п)
Върни се в началото на страницата