На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”, Oбщина Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№94С-1595-1/16.11.2012г. са издадени заповеди №2111/27.11.2012г - за одобряване на задание и №2112/27.11.2012г. - за разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №77195.705.82, ж.р. “Куба ІІ”, гр.Хасково за ниско жилищно застрояване.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
В 14-дневен срок, считано от 03.12.2012г. заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
Върни се в началото на страницата