СЪОБЩЕНИЕ  
 
Днес, 30.11.2012 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Дирекция “Устройство на територията” – Община Хасково, СЪОБЩАВА, на ПЕТЬО ДИМОВ КЕЧЕЛИЕВ, Адрес: гр. София, жк. “Младост” № 4, бл. № 432, вх. В, ет. 2, ап. 64  че е съставен Констативен протокол № 44 от 24.10.2012г. на основание чл. 196 от ЗУТ относно установяване състоянието в конструктивно и санитарно-хигиенично отношение на обект: “ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА”, находящ се на ул. “Козлодуй” № 12 /ПИ № 77195.722.58 по КК на гр. Хасково/, в който е констатирано, че покривната конструкция на сградата е в лош естетичен вид. Корнизите и мазилката на сградата се рушат. Необходимо е да се ремонтират и боядисат.  Екземпляр втори от съобщението за настоящия констативен акт се постави днес 30.11.2012 в 16.00 ч. чрез залепване на обекта на ул. “Козлодуй” № 12, гр. Хасково и  на таблото на Община Хасково.
Настоящият констативен протокол е основание за издаване на Заповед на Кмета на Община Хасково по реда на чл. 195, ал. 4 от ЗУТ.
Уведомяваве Ви, че в 7 (седем) дневен срок от съобщението за издаването на протокола може да се явите в Община Хасково, Дирекция “Устройство на територията”, стая № 32 съгласно чл. 196/2/ от ЗУТ, за да бъдете изслушани или да подадете писмено становище по въпроса в Община Хасково. 
 
 СЪОБЩЕНИЕ  
 
Днес, 30.11.2012 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Дирекция “Устройство на територията” – Община Хасково, СЪОБЩАВА, на ПЕТЬО ДИМОВ КЕЧЕЛИЕВ, Адрес: гр. София, жк. “Младост” № 4, бл. № 432, вх. В, ет. 2, ап. 64  че е съставен Констативен протокол № 43 от 24.10.2012г. на основание чл. 196 от ЗУТ относно установяване състоянието в конструктивно и санитарно-хигиенично отношение на обект: “ТУХЛЕНА ОГРАДА”, находящ се на ул. “Козлодуй” № 12 /ПИ № 77195.722.58 по КК на гр. Хасково/ на границата с ул. “Козлодуй” № 10 /ПИ № 77195.722.59 по КК на гр. Хасково/, в който е констатирано, че тухлената зидария на горепосочената ограда се руши и е необходимо да се направи ремонт на оградата. Екземпляр втори от съобщението за настоящия констативен акт се постави днес 30.11.2012 в 16.00 ч. чрез залепване на обекта на ул. “Козлодуй” № 12, гр. Хасково и  на таблото на Община Хасково.
Настоящият констативен протокол е основание за издаване на Заповед на Кмета на Община Хасково по реда на чл. 195, ал. 4 от ЗУТ.
Уведомяваве Ви, че в 7 (седем) дневен срок от съобщението за издаването на протокола може да се явите в Община Хасково, Дирекция “Устройство на територията”, стая № 32 съгласно чл. 196/2/ от ЗУТ, за да бъдете изслушани или да подадете писмено становище по въпроса в Община Хасково. 
Върни се в началото на страницата