С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№53Б-120-135/21.11.2012г. са издадени заповеди №2069/23.11.2012г - за одобряване на задание и №30/23.11.2012г  - на комплексен инвестиционен проектпо чл. 150 от ЗУТ за строеж: “Изместване местоположението на ТП60 с кабелни линии 1кV и 20 КV”, ноходящ се в поземлен имот №77195.724.198 УПИ ІІІ, кв. 380 по плана на гр.Хасково.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
В 14-дневен срок, считано от 26.11.2012г. заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
 
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  е предприела инициатива за разработване на подробен устройствен план и са издадени заповеди №2056/20.11.2012г - за одобряване на задание и №2057/20.11.2012г - за разрешаване изработването на подробен устройствен план – парцеларен план с обхват имоти №000169 и №000172, м. “Балъкли”, землище на с. Войводово, общ. Хасково, за осигуряване на транспортен достъп до имотитие.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
В 14-дневен срок, считано от 26.11.2012г. заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№94Н-1680-2/02.11.2012г. са издадени заповеди №2051/20.11.2012г - за одобряване на задание и №2052/20.11.2012г - за разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за регулация за поземлен имот №77195.702.463, кв. 1036, ж.р. “Кенана”, гр.Хасково за ниско жилищно застрояване.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
В 14-дневен срок, считано от 26.11.2012г. заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  е предприела инициатива за разработване на подробен устройствен план за ж.р. “Куба” и са издадени заповеди №2053/20.11.2012г - за одобряване на задание и №2054/20.11.2012г - за разрешаване изработването на подробен устройствен план - план за улична и дворищна регулация и план застрояване за ж.р. “Куба”, гр. Хасково.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-366 или 603- 364 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
В 14-дневен срок, считано от 26.11.2012г. заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
 
 
Върни се в началото на страницата