На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”, Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№94М-3670-2/29.10.2012 г. са издадени заповеди №2010/15.11.2012 г. - за одобряване на задание и №2011/15.11.2012 г. - за разрешаване изработването на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване за поземлен имот №77195.704.391, кв. 1047, ж.р. “Кенана”, гр.Хасково за ниско жилищно застрояване до 10 м.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.

В 14-дневен срок, считано от 19.11.2012 г., заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.

Върни се в началото на страницата