ОБЯВЛЕНИЕ
 
Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал. 3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: 
 
- Юсуф Лютви Шабан – с последен известен административен адрес: гр. Хасково; ж.к. ”Бадема” №22; вх. А; ет. 8; ап. 43,
че е изготвен Подробен устройствен план -  план за регулация за поземлен имот №77195.704.472, кв.1048 жилищен район „Кенана” гр. Хасково.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ.
 
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
 
инж. Катя Анастасова 
Началник отдел РРСА 
                                                                              
 
изготвил:
Гергана Христова
гл. специалист в отдел РРСА 
Върни се в началото на страницата