СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№53Т-288-1/09.01.2012г. са издадени заповед №600/27.04.2012г - за одобряване на задание и заповед №601/27.04.2012г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлени имоти №77195.341.26 и №77195.341.27, м. “Халилово”, гр. Хасково. Проектът предвижда изработване на план за застрояване за сгради за енергийно производство и фотоволтаичен парк.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.

В 14-дневен срок, считано от 07.05.2012г. заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Д-3158-2/29.03.2012г са издадени заповед №597/27.04.2012г - за одобряване на задание и заповед №598/27.04.2012г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №135012, м.“ До село”, землище с. Александрово, общ. Хасково. Проектът предвижда изграждане на сгради и съоръжения за отглеждане на животни- овцеферма.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.

В 14-дневен срок, считано от 07.05.2012г. заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.

Върни се в началото на страницата