На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№94M-1024-2/01.02.2012г. са издадени заповед №532/11.04.2012г - за одобряване на задание и заповед №533/11.04.2012г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.704.456, ж.р. “Кенана”, гр. Хасково. Проектът предвижда свободно ниско жилищно застрояване.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.

В 14-дневен срок, считано от 23.04.2012г. заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№94С-3445-1/20.03.2012г. са издадени заповед №530/11.04.2012г - за одобряване на задание и заповед №531/11.04.2012г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.745.139, ж.р. “Каменец”, гр. Хасково. Проектът предвижда свободно ниско жилищно застрояване.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.

В 14-дневен срок, считано от 23.04.2012г. заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№94З-46-2/03.04.2012г. са издадени заповед №551/18.04.2012г - за одобряване на задание и заповед №552/18.04.2012г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.715.278 по КК на гр. Хасково. Проектът предвижда ниско жилищно застрояване.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.

В 14-дневен срок, считано от 23.04.2012г. заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.

Върни се в началото на страницата