СЪОБЩЕНИЕ

Днес 12.12.2011г., на основание чл.61, ал.3 от АПК, Дирекция “Устройство на територията” - Община Хасково, СЪОБЩАВА, на “Юнион Ивкони” ООД, Булстат: 121444454, с управители Ивайло Любенов Константинов и Светлозар Тошков Любенов, с адрес: р-н Средец, ул. “Цар Иван Шишман” № 17, гр.София, че е издадена Заповед за премахване№ 979/10.08.2011г. на Кмет на Община Хасково, за обект: РЕКЛАМЕН НАДПИС, находящ се: на ул.“Сан Стефано” № 28, монтиран на дървения навес към сграда с идентификатор № 77195.724.126.4 по КК на гр.Хасково.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ, пред Административен съд – Хасково, чрез органа издал Заповедта, в 14-дневен срок от съобщението за издаването й.
Допълнителна информация по издадената заповед може да получите на тел.038/603 412 и в стая № 33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №.

СЪОБЩЕНИЕ
 
На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94К-1643-1/24.01.2011г. са издадени заповед №1711/06.12.2011г - за одобряване на задание и заповед №1712/06.12.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.703.576, ж.р.”Кенана”, землището на гр. Хасково. Проектът предвижда свободно ниско застрояване за жилищни нужди.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
В 14-дневен срок, считано от 12.12.2011г. заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.СЪОБЩЕНИЕ
  
На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94П-1584-2/01.09.2011г са издадени заповед №1703/02.12.2011г - за одобряване на задание и заповед №1704/02.12.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.702.162, ж.р.”Кенана”, гр. Хасково. Проектът предвижда свободно ниско застрояване за жилищни нужди.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
В 14-дневен срок, считано от 12.12.2011г. заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
Върни се в началото на страницата