На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че са издадени заповед №1479/20.10.2010 - за одобряване на задание и заповед №1480/20.10.2010 - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.706.47, м.”Куба I”, гр.Хасково. Планът за застрояване предвижда свободно ниско застрояване “за общ. обслужване и трафопост”.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.

В 14-дневен срок, считано от 27.10.2010г. заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
Върни се в началото на страницата