На основание чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка с чл.128, ал.10 от ЗУТ Община Хасково съобщава, че с Решение по точка 1 от Протокол № 40/18.08.2010 г. на ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА на Община Хасково e приет преработен проект на подробен устройствен план - план за улична регулация на жилищeн район “ИЗГРЕВ”, гр. Хасково.

Проектът е в обхват: кадастрални райони – 730, част от 729 и част от 731 по кадастралната карта на гр. Хасково, одобрена със Заповед РД-18-63 / 05.10.2006г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър гр. София.

Проектът е изложен на информационните табла до сградата на Община Хасково, документацията към него се намира в стая № 18, ет. 1, сградата на архитектурата, ул. “Михаил Минчев” № 3, гр. Хасково.

Настоящото обявление е публикувано в Държавен вестник брой 80 от 12.10.2010 г.

На основание чл. 128 ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проекта до Кмета на Община Хасково в едномесечен срок от публикуването на обявлението в Държавен вестник.

Върни се в началото на страницата