На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94К-182-2/11.10.2010 са издадени заповед №1461/19.10.2010 - за одобряване на задание и заповед №1462/19.10.2010 - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №031027, м.”Чифлика”, с.Въгларово, общ.Хасково. Планът за застрояване предвижда свободно ниско застрояване “за малка винарна”.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.

В 14-дневен срок, считано от 21.10.2010г. заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.

 

 

 

 

Върни се в началото на страницата