С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
            На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53Н-263-2/01.06.2010 са издадени заповед №1315/23.09.2010 - за одобряване на задание, и заповед №1316/23.09.2010 - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план– план схема за изместване на водопровод, преминаващ през поземлен имот №77195.705.508, ж.р.”Куба”, гр.Хасково.
            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
           В 14-дневен срок, считано от 04.10.2010г. заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
 
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
            На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Е-805-2/05.08.2010 са издадени заповед №1310/23.09.2010 - за одобряване на задание, и заповед №1311/23.09.2010 - за разрешаване изработването на Подробен устройствен планза поземлен имот №77195.750.189, ж.р.”Каменец”, гр.Хасково. Планът за застрояване предвижда свободно ниско застрояване за жилищни нужди.
            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
           В 14-дневен срок, считано от 04.10.2010г. заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
 
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
            На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Н-1760-2/06.07.2010 са издадени заповеди №1156/02.08.2010г. и №1320/27.09.2010 - за одобряване на задание, и заповеди №1157/02.08.2010г.и №1319/27.09.2010 - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план– план за свободно ниско застрояване за поземлен имот №77195.118.26, м.”Дерекьой топра”, гр.Хасково. Новото предназначение на имота е “за шивашко ателие и офиси”.
            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
           В 14-дневен срок, считано от 04.10.2010г. заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
 
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
            На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53С-467-1/15.06.2010 са издадени заповед №1313/23.09.2010 - за одобряване на задание, и заповед №1314/23.09.2010 - за разрешаване изработването на Подробен устройствен планза поземлен имот №77195.154.74, м.”Кабаджа”, гр.Хасково. Планът за застрояване предвижда свободно ниско застрояване за изграждане на соларен парк.
            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
           В 14-дневен срок, считано от 04.10.2010г. заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
 
Върни се в началото на страницата