С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

         На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Г-1887-2/30.08.2010 са издадени заповед №1298/20.09.2010г. - за одобряване на задание и заповед №1299/20.09.2010г. - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – план за свободно ниско застрояване за жилищни нужди в поземлен имот №77195.122.59, м.”Дерекьой топра”, гр. Хасково.
            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
           В 14-дневен срок, считано от 27.09.2010г. заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
         На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 Б-322-4/19.08.2010 са издадени заповед №1302/21.09.2010г. - за одобряване на задание и заповед №1303/21.09.2010г. - за разрешаване изработването на Подробен устройствен планза поземлен имот №77195.170.50, м.Балакли, гр.Хасково - за свободно ниско застрояване за “заведение за бързо хранене, магазин, мотел и офиси”.
            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
           В 14-дневен срок, считано от 27.09.2010г. заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
Върни се в началото на страницата