На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че областният управител на Област Хасково с Разрешение № РД-07-1878/17.09.2010 г. разрешава на Община Хасково да възложи изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване на площадка за изграждане на регионална инсталация за рециклиране и съоръжение за обезвреждане на инертни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани в поземлен имот № 77195.99.16 по КК на град Хасково в м. “Караямач”.

 Справки и допълнителна информация може да получите на тел. 603 – 373 и в стая № 28 в сградата на Община Хасково, ул. “М. Минчев” № 3.
 
В 14 дневен срок, считано от 24.09.2010 г., заинтересованите лица могат да подават възражения против Разрешението до Областния управител на областта и до Кмета на Общината.
 
Върни се в началото на страницата