С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
         На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 Д-1576-1/16.08.2010г са издадени заповед №1281/13.09.2010г. - за одобряване на задание и заповед №1282/13.09.2010г. - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – план за свободно ниско застрояване за “фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот №082039, м.”Българско гробе” землище с.Узунджово, общ.Хасково.
            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
           В 14-дневен срок, считано от 16.09.2010г. заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
         На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 З-634-2/22.06.2010г са издадени заповед №1207/12.08.2010г. - за одобряване на задание и заповед №1208/12.08.2010г. - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – план за свободно ниско застрояване за жилищни нужди в поземлен имот №77195.704.356, м.”Кенана”, гр.Хасково.
            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
           В 14-дневен срок, считано от 16.09.2010г. заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
Върни се в началото на страницата