С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
            На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №933/22.06.2010. е одобрено задание и със заповед №934/22.06.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен планза ниско  застрояванеза гаражи в УПИ VI, кв.642, гр.Хасково.
            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
           В 14-дневен срок, считано от 28.06.2010г., заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
            На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №938/22.06.2010г. е одобрено задание и със заповед №939/22.06.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план за свободно ниско застрояване за “Автоморга” в имот №044006, м.”Терс дере”, землище с.Клокотница, общ.Хасково.
            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
           В 14-дневен срок, считано от 28.06.2010г., заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
            На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №928/22.06.2010г. е одобрено задание и със заповед №929/22.06.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план за ниско застрояване за обществено обслужване, свързано между поземлени имоти №77195.743.22 и №77195.743.423, ж.р.”Каменец”, гр.Хасково.
            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
           В 14-дневен срок, считано от 28.06.2010г., заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
            На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №935/22.06.2010г. е одобрено задание и със заповед №936/22.06.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план за свободно ниско застрояване за обществено обслужване – магазин, кафе-аперитив, офис и жилище в УПИ XVI, кв.9 по плана на с.Козлец.
            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
           В 14-дневен срок, считано от 28.06.2010г., заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.

 

 

 

 

 

Върни се в началото на страницата