О Б Я В Л Е Н И Е 

На основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава че с Решение по точка 4 от Протокол №13/09.03.2010г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Хасково е приет проект за Подробен устройствен план – план-схема и парцеларен план за оптична кабелна линия на “Мобилтел” ЕАД Хасково - Кърджали.
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.
Настоящото обявление е публикувано в Държавен вестник бр. 35 от 11.05.2010г.О Б Я В Л Е Н И Е
   
На основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава, че с Решение по точка 32 от Протокол №20/20.04.2010г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Хасково е приет проект за Подробен устройствен план –изменеие на плана за регулация за част от ж.р. “Хисаря”, парк “Ямача” и ж.р. “Младежки хълм”.
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.
Настоящото обявление е публикувано в Държавен вестник бр. 42 от 4.06.2010г.
Върни се в началото на страницата