На основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава че с Решение по точка 22 от Протокол №19/13.04.2010 г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Хасково е приет проект за Подробен устройствен план –изменеие на плана за регулация на квартали 222, 222а, 226, 231 и 779, гр. Хасково и Подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ III За жилищно строителство и обществено обслужване, кв. 226, гр. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9.00 – 12.00 ч.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.

Настоящото обявление е публикувано в Държавен вестник бр. 35 от 11. 05.201г.

Върни се в началото на страницата