С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
           На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №806/21.05.2010г. е одобрено задание и със заповед №807/21.05.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план - план за свободно ниско жилищно застрояване за поземлен имот №77195.703.95, ж.р. “Кенана”, гр.Хасково.
            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
           В 14-дневен срок, считано от 02.06.2010г., заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
            На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №819/26.05.2010г. е одобрено задание и със заповед №820/26.05.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план за свободно ниско застрояване за обществено обслужване за поземлен имот №77195.131.17, м. “Дерекьой топра”, гр.Хасково.
            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
           В 14-дневен срок, считано от 02.06.2010г., заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
           На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №827/27.05.2010г. е одобрено задание и със заповед №828/27.05.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план – специализирана план-схема и парцеларен план за електрозахранване за поземлен имот №000281, м. “Фуражите”, гр.Хасково.
            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
           В 14-дневен срок, считано от 02.06.2010г., заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
Върни се в началото на страницата