С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
         На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №792/21.05.2010г. е одобрено задание и със заповед №793/21.05.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план – план за свободно ниско застрояване за “Базова станция” в поземлен имот №000067, м. “Балък дорасъ”, землище с. Зорница, общ. Хасково, както и план-схема за електрозахранване  и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура.
         Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М. Минчев” №3.
        В 14-дневен срок, считано от 27.05.2010г., заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
         На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №766/20.05.2010г. е одобрено задание и със заповед №767/20.05.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план – план за свободно ниско жилищно застрояванеза поземлен имот №77195.703.137, ж.р. “Кенана”, гр. Хасково.
         Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М. Минчев” №3.
        В 14-дневен срок, считано от 27.05.2010г., заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
         На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №796/21.05.2010г. е одобрено задание и със заповед №797/21.05.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план – планза ниско жилищно застрояване за поземлени имоти №77195.187.33, №77195.187.34,  №77195.187.36, №77195.187.37, №77195.187.38, №77195.187.39, №77195.187.40, №77195.187.41, №77195.187.42, №77195.187.43, №77195.187.44 и №77195.187.45, м. “Казан топра”, гр. Хасково, както и съответните Ел. и ВиК план-схеми и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура.
         Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М. Минчев” №3.
        В 14-дневен срок, считано от 27.05.2010г., заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
         На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №786/21.05.2010г. е одобрено задание и със заповед №787/21.05.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план – план за свободно ниско жилищно застрояване за поземлен имот №071005, м. “Кюня”, землище с. Войводово, общ. Хасково, както и съответните Ел. и ВиК план-схеми и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура.
         Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М. Минчев” №3.
        В 14-дневен срок, считано от 27.05.2010г., заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
         На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №794/21.05.2010г. е одобрено задание и със заповед №795/21.05.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план – план за свободно ниско жилищно застрояване с допълващо – за магазин и склад в поземлен имот №77195.744.511, ж.р. “Каменец”, гр. Хасково.
         Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М. Минчев” №3.
        В 14-дневен срок, считано от 27.05.2010г., заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
Върни се в началото на страницата