На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №710/03.05.2010г. е одобрено задание и със заповед №711/03.05.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план - план за свободно ниско застрояване за “хотел-ресторант”, и съответните ел. и ВиК план-схеми и парцеларен план към тях за поземлен имот №77195.750.157, ж.р.“Каменец”, гр.Хасково.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.

В 14-дневен срок, считано от 13.05.2010г., заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
 
Върни се в началото на страницата