ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 128, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава че с Решение по точка 23 от Протокол №13/09.03.2010г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Хасково е приет проект за Подробен устройствен план –план-схемаи парцеларен план за въздушна линия 110kV ГПЕЦ “Хасково” – подстанция “Д. Канев”.
Разположението на мрежите и сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.
Настоящото обявление е публикувано в Държавен вестник бр. 29 от 16.04.2010 г.
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава че с Решение по точка 22 от Протокол №13/09.03.2010 г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Хасково е приет проект за Подробен устройствен план –план-схемаи парцеларен план за въздушна линия 110kV ГПЕЦ “Хасково” – подстанция “Узунджово”.
Разположението на мрежите и сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.
Настоящото обявление е публикувано в Държавен вестник бр. 29 от 16.04.2010 
Върни се в началото на страницата