С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
           На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №667/26.04.10г. е одобрено задание и със заповед №668/26.04.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план-план за свободно ниско жилищно застрояване и специализирана план-схема за електрозахранване на поземлен имот №77195.703.526, ж.р. “Кенана”, гр.Хасково.
            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
           В 14-дневен срок, считано от 28.04.2010г., заинтересованите могат да падават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
            На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА  на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №669/26.04.2010г. е одобрено задание и със заповед №670/26.04.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план – специализирана план-схема за водоснабдяване на поземлен имот №77195.701.425 в ж.р. “Кенана”, гр.Хасково.
            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
В 14-дневен срок, считано от 28.04.2010г., заинтересованите могат да падават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
           На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №655/23.04.2010. е одобрено задание и със заповед №656/23.04.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план-план за свободно ниско застрояване за складови дейности и контролно-диагностичен пункт, транспортно комуникационна план-схема и парцеларен план към нея за поземлен имот №77195.335.19, м.“Бюкя”, гр.Хасково.
            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
           В 14-дневен срок, считано от 28.04.2010г., заинтересованите могат да падават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
Върни се в началото на страницата