С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
            На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №371/12.03.2010г. е одобрено задание и със заповед №372/12.03.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план-план за застрояване, специализирана ел. схема и парцеларен план за поземлен имот №77195.128.5, м. “Дерекьой топра”, гр. Хасково – за свободно ниско застрояване за складове и жилищни нужди.
            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
           В 14-дневен срок, считано от 19.03.2010г., заинтересованите могат да падават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
            На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №368/12.03.2010г. е одобрено задание и със заповед №369/12.03.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план-план за застрояване, специализирани план-схеми за електрозахранване, ВиК, транспортно-комуникационна схема и парцеларен план за поземлени имоти №77195.28.6, №77195.28.7 и №77195.335.8, м. “Бюкя”, гр. Хасково – за свободно ниско застрояване за складове, магазини и обществено обслужване.
            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
           В 14-дневен срок, считано от 19.03.2010г., заинтересованите могат да падават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
Върни се в началото на страницата