На основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава, че с Решение по точка 4 от Протокол № 5/26.01.2010 г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Хасково е приет проект за Подробен устройствен план – специализирана план-схема за газоснабдяване на гр. Хасково.

Проектът обхваща цялата улична мрежа на гр. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9.00 – 12.00 ч.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.

Настоящото обявление е публикувано в Държавен вестник бр. 19 от 09.03.2010 г.

Върни се в началото на страницата