С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
            На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №357/10.03.2010г. е одобрено задание и със заповед №358/10.03.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план-план за застрояване, специализирана ел. схема, транспортно-комуникационен план и парцеларен план за поземлен имот №77195.127.13, м. “Дерекьой топра”, гр. Хасково – за свободно ниско застрояване за жилищни нужди, складове и обществено обслужване.
            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
           В 14-дневен срок, считано от 16.03.2010г., заинтересованите могат да падават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
 
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
            На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №345/10.03.2010г. е одобрено задание и със заповед №346/10.03.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план-план за застрояване, специализирана ел. схема и парцеларен план за поземлен имот №77195.131.4, м. “Дерекьой топра”, гр. Хасково – за свободно ниско застрояване за складове и обществено обслужване.
            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
           В 14-дневен срок, считано от 16.03.2010г., заинтересованите могат да падават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
 
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
            На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтерлесованите граждани и юридически лица, че със заповед №349/10.03.2010г. е одобрено задание и със заповед №350/10.03.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план - план за застрояване, специализирана ел. схема и парцеларен план за поземлен имот №77195.127.40, м. “Дерекьой топра”, гр. Хасково – за свободно ниско застрояване за жилищни нужди.
            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
           В 14-дневен срок, считано от 16.03.2010г., заинтересованите могат да падават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
 
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
            На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №335/08.03.2010г. е одобрено задание и със заповед №336/08.03.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №77195.743.475, ж.р.”Каменец” по КК на гр.Хасково.
            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
В 14-дневен срок, считано от 16.03.2010г., заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
 
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
           На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №353/10.03.2010г. е одобрено задание и със заповед №354/10.03.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план-план за застрояване за поземлен имот №77195.704.472, ж.р. “Кенана”, гр. Хасково – за свободно ниско застрояване за жилищни нужди.
            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
           В 14-дневен срок, считано от 16.03.2010г., заинтересованите могат да падават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
 
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
            На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №347/10.03.2010г. е одобрено задание и със заповед №348/10.03.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план-план за застрояване за поземлен имот №77195.729.305, ж.р. “Изгрев”, гр. Хасково – за свободно ниско застрояване за жилищни нужди.
            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
           В 14-дневен срок, считано от 16.03.2010г., заинтересованите могат да падават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
 
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
           На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №351/10.03.2010г. е одобрено задание и със заповед №352/10.03.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот №77195.702.55, ж.р. “Кенана”, гр. Хасково – за свободно ниско застрояване за жилищни нужди.
            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
           В 14-дневен срок, считано от 16.03.2010г., заинтересованите могат да падават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
 
Върни се в началото на страницата