С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
           На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед№310/02.03.2010г. е одобрено задание и със заповед №311/02.03.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване, специализирана план-схема за електрификация, транспортно-комуникационна схема и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за поземлен имот №032023, м.”Под шосето”, землище с.Стамболийски, общ.Хасково.
            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
В 14-дневен срок, считано от 08.03.2010г., заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
           На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №314/02.03.2010г. е одобрено задание и със заповед №315/02.03.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване, специализирана план-схема за електрификация и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за поземлен имот №77195.730.149, м.”Изгрев” по КК на гр.Хасково.
            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
В 14-дневен срок, считано от 08.03.2010г., заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
            На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №318/02.03.2010г. е одобрено задание и със заповед №319/02.03.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване, специализирана план-схема за електрификация, транспортно-комуникационна схема и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за поземлен имот №079026, м.”Долен каратопрак”, землище с. Малево, общ.Хасково.
            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
В 14-дневен срок, считано от 08.03.2010г., заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
Върни се в началото на страницата