С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
            На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №277/19.02.2010г. е одобрено задание и със заповед №278/19.02.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план – специализирана план-схема за изграждане на водопровод от о.т.367 до о.т.185-а    в ж.р. “Кенана”, гр.Хасково.
            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
В 14-дневен срок, считано от 25.02.2010г., заинтересованите могат да падават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
            На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №264/19.02.2010г. е одобрено задание и със заповед №265/19.02.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №77195.702.106 в ж.р. “Кенана”, гр.Хасково.
            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
В 14-дневен срок, считано от 25.02.2010г., заинтересованите могат да подават възражения против заповедите до Кмета на Общината.
Върни се в началото на страницата