О Б Я В Л Е Н И Е  
 
Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: 
 
- н–ци Георги и Зефирка Маринова  Янкови – с последен административен адрес: гр.Нови Искър,обл.София като собственици на ПИ № 77195.429.1 м.”Идимирли” гр.Хасково
 
че е изготвен  Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване за поземлен имот № 77195.429.13 м.”Идимирли” гр. Хасково 
 
Изменението на плана за застрояване се изразява в промяна на предназначението на поземлен имот № 77195.429.13 от “склад за промишлени стоки” в “за автосервиз и център за разкомплектоване на излезли от употреба МПС
 
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18.
Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ.
 
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство”
                                                                           
изготвил:
Ганка Манолова
гл. специалист в отдел “Градоустройство”
Върни се в началото на страницата