О Б Я В Л Е Н И Е 
 
Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: 
 
- н–ци Димчо Колев Сиванов –като собственици на поземлен имот № 77195.746.215 ж.р.”Каменец” гр.Хасково с неизвестен адрес,
 
че е изготвен  Подробен устройствен план – изменение на плана  за регулация  източно от кв.1106 и план за застрояване на УПИ , кв.1226 жилищен район “Каменец”, гр. Хасково. 
Променя се уличната регулация източно от кв.1106.
Обособява се нов кв.1226, в който се отрежда УПИ I с конкретно предназначение “за помпена станция”.
 
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18.
Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ.
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство”
                                                                           
изготвил:
Ганка Манолова
гл. специалист в отдел “Градоустройство”
Върни се в началото на страницата