О Б Я В Л Е Н И Е  
 
Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал. 3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: 
- Боряна Михайлова Хараланова – с последен административен адрес:гр.Хасково ул. ”Петър Берковски” №24
че е изготвен  проект за Подробен устройствен план – изменение на  плана за регулация, план за застрояване и работен устройствен план за поземлен имот № 77195.715.278 ,кв. 258  гр. Хасково
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” №3, ет. І-ви, стая №18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ.
 
 
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство”
                                                                           
изготвил:
Ганка Манолова
гл. специалист в отдел “Градоустройство”
Върни се в началото на страницата