О Б Я В Л Е Н И Е  
 
Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: 
- Иван Сталев Василев– с последен административен адрес:  гр. Хасково ул. „Любен Каравелов”  №3а,
че е изготвен  Подробен устройствен план – изменениена плана за регулация на УПИ XXIII, кв. 431 по плана на  гр. Хасково
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” №3, ет. І-ви, стая №13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ.
 
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство”
                                                                           
изготвил:
Ганка Манолова
гл. специалист в отдел “Градоустройство”
Върни се в началото на страницата