О Б Я В Л Е Н И Е


Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал. 3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:

  - Айххан Симави Махрей -  с неизвестен административен адрес,

че със Заповед №2049/20.11.2012г. на Кмета на Община Хасково е одобрен Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот №77195.729.531, кв. 836 жилищен район „ Изгрев ”, гр. Хасково.             

Заповедта и проектът се намират в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

В 14- дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да обжалват Заповедта на Кмета пред Административен съд  гр. Хасково.

 

инж. Георги Иванов

Кмет на Община Хасково

 

инж. Снежана Стойнова

Началник отдел “Градоустройство”

                                                                           

изготвил:

Ганка Манолова

гл. специалист в отдел “Градоустройство”

Върни се в началото на страницата