О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал. 3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:

 - “Меркурий комерсиал” ООД- с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. “Цар Борис”.№37

 - Атанас Тодоров Пашов - с последен известен административен адрес: гр.София, ж.к.”Сердика” бл.18а, вх.Б, ет.8, ап.40

 че със Заповед №1900/31.10.2012г. на Кмета на Община Хасково е одобрен Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот №77195.743.472, кв. 1209 жилищен район „ Каменец ”, гр. Хасково.        

Заповедта и проектът се намират в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” №3, ет. І-ви, стая №18.

Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

В 14- дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да обжалват Заповедта на Кмета пред Административен съд  гр. Хасково.

 

инж. Георги Иванов

Кмет на Община Хасково

 

инж. Снежана Стойнова

Началник отдел “Градоустройство”

                                                                          

изготвил:

Ганка Манолова

гл. специалист в отдел “Градоустройство”

Върни се в началото на страницата