О Б Я В Л Е Н И Е

Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал. 3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:

- Ангел Митков Асенов – с последен известен административен адрес: гр. Димитровград , ул. „Дунав” №2Б ,

- Северин Славов Нешев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Пещера”  №78,

че със Заповед №1430/25.09.2012г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот №77195.745.139, кв. 617, жилищен район „Каменец” гр. Хасково.

Заповедта и проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” №3, ет. І-ви, стая №13.

Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

В 14- дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да обжалват Заповедта на Кмета пред Административен съд гр. Хасково.

 

инж. Георги Иванов

Кмет на Община Хасково

 

инж. Снежана Стойнова

началник отдел “Градоустройство”

                                                                           

изготвил:

Гергана Христова

гл. специалист в отдел “Градоустройство”

Върни се в началото на страницата