О Б Я В Л Е Н И Е 
 
Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: 
- Дора Атанасова Стаменова – с последен административен адрес:гр.Пловдив ул.”Лотос”№1,ет.11,ап.71
че е изготвен  Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот 77195.746.397,кв.1019 жилищен раойн “Каменец”, гр. Хасково. 
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” №3, ет. І-ви, стая №18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ.
 
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство”
                                                                           
изготвил:
Ганка Манолова
гл. специалист в отдел “Градоустройство”
Върни се в началото на страницата