О Б Я В Л Е Н И Е 
 
Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: 
- Бияна Георгиева Симеонова – с последен административен адрес: гр. София. ул. „Латинка”  №44, ет. 4, ап. 8,
- Красимир Георгиев Тръндев -  с последен административен адрес: гр. Хасково. ул. „Дунав”  №8, вх.А, ет. 6, ап. 57
че е изготвен  Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот № 77195.113.47, кв. 1001 жилищен район “ Кенана” гр. Хасково 
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ.
 
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство”
                                                                           
изготвил:
Ганка Манолова
гл. специалист в отдел “Градоустройство”
Върни се в началото на страницата