О Б Я В Л Е Н И Е 
 
Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: 
- Бояна Василева Георгиева – с последен административен адрес:гр.Хасково ул.”Г.С.Раковски”№29,вх.Б,ет.4,ап.16
- Игтан Живков Игнатов - с последен административен адрес:гр. Хасково ул.”Странджа планина” №8,ет.3,ап.6
- Иван Стефанов Попов – с последен административен адрес: гр.Хасково,м.”Кенана”№ 527
че е изготвен  Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот 77195.701.211,УПИ XIII,кв.1014 жилищен раойн “Кенана”, гр. Хасково.
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” №3, ет. І-ви, стая №13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ.
 
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство”
                                                                           
изготвил:
Ганка Манолова
гл. специалист в отдел “Градоустройство”
Върни се в началото на страницата