ОБЯВЛЕНИЕ
 
Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: 
 
- Тодор Митков Стоянов – с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. „Бяло море” №2; ет. 1,
- Латка Петрова Стоянова - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Бяло море” №2; ет. 1,
че със Заповед №784/05.06.2012г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за поземлени имоти №77195.743.329 и №77195.743.330, кв.1223, жилищен район „Каменец” гр. Хасково.
 
Заповедта и проектът се намират в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13.
Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
В 14- дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да обжалват Заповедта на Кмета пред Административен съд  гр. Хасково.
 
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
инж. Катя Анастасова 
Началник отдел РРСА
                                                                           
изготвил:
Гергана Христова
гл. специалист в отдел РРСА 
Върни се в началото на страницата