Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: 
 
- Боян Христов Тодоров – с последен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Песнопой” №2, 
 
че е изготвен проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ V ( поземлени имоти №77195.714.117 и №77195.714.118 ), кв.257 по плана на гр. Хасково.
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая №13. 
Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ.
 
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
инж. Катя Анастасова 
Началник отдел РРСА
                                                                           
изготвил:
Гергана Христова
гл. специалист в отдел РРСА
Върни се в началото на страницата