О Б Я В Л Е Н И Е
 
 
Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: 
 
- Динко Вълчев Господинов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Русе” №19,
- Славка Белева Кирякова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Русе” №19,
че е изготвен ПУП - Подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване и работен устройствен план за поземлен имот №77195.723.352, част от УПИ I за търговска структура Чаршия и кинотеатър, кв. 549 по плана на гр. Хасково.
 
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ.
 
 
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
 
инж. Катя Анастасова 
Началник отдел “РРСА”
                                                                              
 
изготвил:
Гергана Христова
гл. специалист в отдел “РРСА”
Върни се в началото на страницата