О Б Я В Л Е Н И Е
    
 
Община Хасково на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) съобщава на заинтересованите лица, че с решение по т.6 от протокол №11/03.04.2012г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Хасково е приет проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на чат от квартали 370б и 370в,  гр. Хасково
 
Проектът се намира в Дирекция  „Устройство на територията” на ул. „Михаил Минчев” №3, ет. 1, стая №18, и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. 
 
Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9 до 12 ч. 
 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план до общинската администрация. 
 
 
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
инж. Катя Анастасова
Началник отдел „РРСА”
 
 
изготвил:
Г. Христова
гл. специалист в отдел „РРСА”
Върни се в началото на страницата