О Б Я В Л Е Н И Е
    
 
Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: 
 
- н-ци на на Щилян Георгиев Кабаков – с неизвестен административен адрес, 
че е изготвен Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за поземлени имоти №77195.729.306, №77195.729.307, №77195.729.308, №77195.729.309 и №77195.729.310, жилищен район „Изгрев”, гр. Хасково.
 
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията”  на  ул. “Михаил Минчев” №3, ет. І-ви, стая №13. 
Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
 
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ.
 
 
 
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
инж. Катя Анастасова 
Началник отдел “РРСА”
                                                                           
изготвил:
Гергана Христова
гл. специалист в отдел “РРСА”
Върни се в началото на страницата