О Б Я В Л Е Н И Е
    
 
Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: 
 
- Красимир Юриев Станков – с последен известен административен адрес: с. Долно Войводино, Община Хасково ,
- Красимир Митков Янев – с последен известен административен адрес: с. Долно Войводино, Община Хасково ,
че е изготвен: ПУП - Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ II80,112 , кв. 5 по плана на с. Долно Войводино, Община Хасково.
 
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ.
 
 
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
 
инж. Катя Анастасова 
Началник отдел “РРСА”
                                                                              
 
изготвил:
Гергана Христова
гл. специалист в отдел “РРСА”
Върни се в началото на страницата