О Б Я В Л Е Н И Е
    
Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:
 
- Митю Василев –  с последен административен адрес: общ. Хасково, с Николово,
 
че със Заповед №647/15.05.2012 на Кмета на Община Хасково е одобрен ПУП - Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ VII546, кв. 37 по плана на с. Николово, Община Хасково.
 
Заповедта и проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13.
Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
 
В 14- дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да обжалват Заповедта на Кмета пред Административен съд гр. Хасково.
 
 
 
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
 
инж. Катя Анастасова 
Началник отдел “РРСА”
                                                                              
 
изготвил:
Гергана Христова
гл. специалист в отдел “РРСА”
Върни се в началото на страницата