ОБЯВЛЕНИЕ
 
Община Хасково на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл.61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:
- Запрянка Милева Черакчиева – с последен административен адрес: гр. Хасково. ул. „Братя Миладинови”  №1,
- Константин Димитров Черакчиев -  с последен административен адрес: гр. Хасково. ул. „Братя Миладинови”  №1,
- Мими Вълчева Нколова - с последен административен адрес: гр. Хасково. ж.к. „Бадема”  № 8, вх. Б, ет. 5, ап. 40, 
- Стойчо Иванов Костов - с последен административен адрес: гр. Хасково. ул. „Илинден”  № 3,
- „Викинг” ООД - с последен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Оборище ”  № 66, вх. А,  ет. 1, ап. 2,
че е изготвен  Подробен устройствен план – план за застрояване, план – схеми и парцеларни планове за електрозахранване и водоснабдяване, пътни връзки за поземлени имоти № 77195.127.8, №77195.128.3 и 77195.128.7 гр. Хасково ( м. „Дерекьой топра ”).
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13.
Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ.
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
инж. Катя Анастасова 
Началник отдел “РА”
                                                                           
изготвил:
Гергана Христова
гл. специалист в отдел “РА”
Върни се в началото на страницата