ОБЯВЛЕНИЕ
 
Община Хасково на основание чл.130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл.61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: 
- Артин Саркис Маргосян -  с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. „Г. С. Раковски” №13, вх. А, ет. 9, ап. 55,
- Сърпухи Саркис Маргосян - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. „Г. С. Раковски ” №13, вх. А, ет. 9, ап. 55,
че със Заповед №484/03.04.2012 е одобрен Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот №77195.702.162, кв.1030, жилищен район  „Кенана” гр. Хасково.
Заповедта и проектът се намират в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” №3, ет. І-ви, стая №13.
Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
В 14 - дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да обжалват Заповедта на Кмета пред Административен съд  гр. Хасково.
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
инж. Катя Анастасова 
Началник отдел “РА”
                                                                           
изготвил:
Гергана Христова
гл. специалист в отдел “РА”
Върни се в началото на страницата