ОБЯВЛЕНИЕ
    
Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: 
- Юлиян Иванов Димитров  – с последен известен административен адрес гр. София, р-н Люлин ж.к „Люлин” №59, вх.Д, ет.5, ап.78,
че със Заповед № 483/03,04,2012г. на Кмета на Община Хасково,  е одобрен проект за  Подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване за поземлен имот №77195.703.216, кв.1045 жилищен район „Кенана” , гр. Хасково.
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на  ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. 
Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
В 14- дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да обжалват Заповедта на Кмета пред Административен съд  гр. Хасково.
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
инж. Катя Анастасова 
Началник отдел “РА”
                                                                            
изготвил:
Гергана Христова
гл. специалист в отдел “РА”
Върни се в началото на страницата