ОБЯВЛЕНИЕ

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:
- Радко Атанасов Радев – с последен административен адрес гр. Хасково, бул. „ Г. С. Раковски ” №30 ; вх. Д ; ет.3 ; ап. 7,
- Георги Канев Георгиев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „ Три уши ” №3,
- Петра Колева Господинова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „ Пролет ” №11,
че е изготвен: ПУП - Подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване за поземлен имот №77195.702.239, жилищен район „ Кенана ” гр. Хасково.
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ.

инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково

инж. Катя Анастасова
Началник отдел “РА”

изготвил:
Гергана Христова
гл. специалист в отдел “ РА ”

Върни се в началото на страницата